category: 

รีวิว

  • ชื่อเรื่อง : วิชชอร์ (Witchoar)
  • ผู้แต่ง : กัลฐิดา
  • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
  • จำนวนเล่ม : 7 เล่ม (บวกเล่มพิเศษอีก 1 เล่ม) รวมเป็นทั้งหมด 8 เล่ม

**การรีวิวในครั้งนี้มี Spoil เล็กน้อย (จริงๆ นะ)

category: 

** รีวิวนี้ Spoilพอสมควร **